Бабушка

Бабушка Бабушката е сладководна риба от семейство шаранови, погрешно наричана още червеноперка поради тово че трудно се различава от истинската червеноперка.
Характерно за бабушката е, че в зависимост от условията на обитаване има много различни вариации. На дължина достига докъм 40 см, а на тегло дори надхвърля 1 кг. Естествено, само при благоприятни условия за развитие. Най-често ловените екземпляри са с големина от 50 до 150-200 грама. Тялото е по-удължено в сравнение с платиката, но височината є подлежи на нарастване с възрастта. Малките бабушки са по-вретеновидни, но след като достигнат 15–20 см дължина, започват да се развиват във височина. Тялото е странично сплескано, с едри и добре открояващи се сребристи люспи и ясна странична линия. Гърбът е сиво-зелен, зелен, кафяво-зелен до маслиненотъмен. Гръбната и опашната перка често са сиво-зелени, като се случва и да червенеят. Долните двойни плавници са червеникави, а аналната перка – оранжево-червена с потъмняване на върха. С възрастта червеният цвят на перките се засилва. Именно тяхната окраска наподобява тази на червеноперката и това дава основание на мнозинството от риболовците да наричат така и бабушката. Главата на рибата е сравнително малка, а муцуната е закръглена и тъпа.. Очите на бабушката са оранжево-червени с изразено червено петно в горната част. Това е един от най-сигурните признаци, по които се различава от червеноперката, при която очите са жълти. Бабушката е способна да се приспособява към различни условия – реки със средно и бавно течение, язовири, блата, и дори полусолени води. Предпочита да се задържа в места с наличие на водна растителност, но не направо в нея, както е при червеноперката и лина, а около нея. Това е риба с изключителна адаптивност към условията, поради което често формата и цветовете търпят изменение. Предпочита средните и долните водни пластове с пясъчно, глинесто, но не много тинесто дъно. Храни се с насекоми, личинки, червеи, а през лятото и с нишковидни водорасли.

Стръв и захранка
Често бабушката е първата риба, улавяна от новаците в риболова. Причината е, че особено по-малките често се държат близо до брега. Бабушката е типична стадна риба – обади ли се една, значи наоколо има и други. Все пак изборът на място си има особености. Първата е в наличието на дълбочина, близостта на шавари, пояси от водорасли и предимно пясъчно, глинесто или дъно със ситен чакъл. Захранването е задължително.Хвърлят се 5-6 големи топки към които е желателно да се прибави бял червей и глина. Готовите специални пакетирани захранки са изключително въздействащи върху бабушката. Може би от всичките наши риби тя най-бързо се отзовава на присъствието им във водата. Подхранката на избраното място се прави с чести подавания на малки топки. По принцип те вече могат да съдържат и използваната стръв. Ако дъното не е затревено, въздействието им си проличава бързо.

Такъми
Риболовът на плувка си остава най-предпочитаният начин за търсенето на бабушка. Среден лек телескоп ни върши идеална работа. Той може да е без водачи, но в такъв случай е нужна по-голяма дължина – около 6–7 метра.Ако ще работим с подвижна плувка най-добре е да риболовстваме с мачова пръчка. Плувките избираме според дистанцията на замятане. По-удобният вариант е подвижната плувка. Основното влакно на линията е 0,14, като поводът задължително слиза до 0,10 и 0,08. При избора на куките нещата се усложняват в зависимост от стръвта, която ще използваме. За бял червей са подходящи тънките прави бели,най-често №16, но при капризи дори №18. Ако обаче бабушките са едри и искаме да ги гоним на грозд бели или торни, слагаме вече №14. При избор на варено жито, кускус или топченца качамак куките са №14. Утежняването се прави със сачми, най-голямата от които се слага откъм плувката, която най-добре изцяло да потъва във водата, оставяйки навън малка част от антената НА ДЪНО. Бабушките се ловят добре и на тежко. Тук не е нужно кой знае каква дистанция на замятане. Обикновен прът или дънен телескоп са достатъчни. Основното влакно е по-дебело – 0,18 – 0,20. Поводът обаче отново е тънък – 0,12.

Заключение
Бабушката е отлична занимавка за риболовеца. Широкото разпространение позволява почти винаги да превключим на нея, ако не ни е потръгнало на нещо по-сериозно. Забавеното кълване ни оставя много повече време за подготвяне на засичането, отколкото позволява уклеят. Тя е един приятен обект на риболов, защото веднъж събрана, може да дава цял ден. Лови се почти през цялата година, дори и през зимата. Все пак най-доброто време за нея е пролетта, началото на лятото и есента, когато започва да се охранва за зимата.

Източник: vwsport и http://www.severina.net46.net

Коментари

тази статия има 1 коментара. Не бъди срамежлив - остави своя коментар!

  • galin
    galin
    29.04.2010
    13:37

    Любо тук у Анлия има огромни бабушки, пълни мутатни.

Трябва да сте влезнали в системата за да напишете коментар.
Към страницата за логин.

All rights reserved TopBG.org